ribbon weteran_50 Program „Weteran” jest programem wsparcia dla organizatorów turniejów i pokazów historycznej gry bitewnej „Ogniem i Mieczem” i ma za zadanie zachęcać graczy i sympatyków do jej promocji.

Jeśli chcesz zapoznać się z grą „Ogniem i Mieczem” – pragniesz by w Twoim Domu Kultury, bibliotece, klubie gracza odbył się jej pokaz – możesz poszukać kto jest Twym najbliższym lokalnym Weteranem. By ułatwić jego znalezienie skorzystaj z poniższej mapki a następnie skontaktuj się z nami przez poniższy formularz.

Iluzagin

> kontakt <

Karl

> …. <

Szwedzki

> Leszno, Wielkopolska <

Rahumene

rahu > Leszek Czechak, Chorzów, Górny Śląsk <

NetCop

nc > Lubelskie <

zk1944

zk> Zbigniew Krywosz, Kielce / Śląsk <

krajarek

krajarek > http://www.histogry.blogspot.com/ <

Jarek

Jarek

Program "Weteran" - formularz kontaktowy

6 + 9 =


Regulamin programu "Weteran"

Program wsparcia dla organizatorów turniejów i pokazów historycznej gry bitewnej „Ogniem i Mieczem”

Wersja 0.7 11.12.2015

Niniejszy program ma za zadanie zachęcać graczy i sympatyków historycznej gry bitewnej „Ogniem i Mieczem” (zwanej dalej także „OiM”) produkowanej przez firmę Wargamer (zwanej dalej także „firmą”) do promocji gry.

WARUNKI OGÓLNE UCZESTNICTWA

1. Weteranem „Ogniem i Mieczem” można zostać na dwa sposoby – poprzez własne zgłoszenie, które zostanie zaakceptowane przez firmę, bądź też akceptację zaproszenia do współpracy otrzymane od firmy Wargamer.

2. Zgłoszenie do programu powinno nastąpić w formie maila zawierającego wypełniony Formularz Zgłoszenia na adres [ustalić adres i przygotować formularz]. Kandydat musi udokumentować swoje dotychczasowe działania na rzecz promocji „Ogniem i Mieczem” – może to być organizacja oficjalnych turniejów „Ogniem i Mieczem”, organizacja pokazów lub nauki gry, publikowanie artykułów, relacji z wydarzeń związanych z grą czy pisanie recenzji produktów.

3. W przypadku zgłoszenia na stanowisko Weterana „Ogniem i Mieczem” wymagane jest posiadanie przez kandydata dwóch pomalowanych podjazdów różnych nacji (malowanie powinno być na co najmniej dobrym poziomie – w razie wątpliwości Wargamer może prosić o zdjęcia figurek), odpowiednich akcesoriów oraz aktualnych podręczników do gry zapewniających prawidłowe przeprowadzenie pokazu gry.

4. Firma zastrzega sobie możliwość poproszenia aplikującego o referencje oraz dodatkowy opis posiadanego doświadczenia w grach bitewnych, w przypadkach gdy będzie miała wątpliwość czy dany kandydat na Weterana będzie spełniać odpowiednie wymagania.

5. Firma zastrzega sobie odrzucenia aplikacji na stanowisko Weterana bez podania przyczyny.

6. Weteranem nie może zostać pracownik sklepu współpracującego z firmą Wargamer – sklepy współpracujące z firmą obejmuje inny rodzaj wsparcia. WETERAN „OGNIEM I MIECZEM” 7. Weteran to osoba uprawniona do oficjalnego organizowania turniejów i pokazów gier w imieniu firmy Wargamer.

8. Każdy nowy Weteran otrzymuje od firmy zestaw składający się z koszulki „Ogniem i Mieczem”, miarki, znaczników rozkazów, kostek frakcyjnych, figurek promocyjnych dla uczestników organizowanych przez siebie eventów oraz katalogów produktów z linii „Ogniem i Mieczem”. Skład zestawu może w przyszłości ulec zmianie.

9. Weteran ma obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia planu swoich aktywności związanych z promocją „Ogniem i Mieczem” ( plan powinien być przedstawiany minimum raz na kwartał). Plan musi przewidywać minimum jedną aktywność w miesiącu.

10. Aktywnościami mogą być m. in:
– organizacja i/lub prowadzenie pokazów OiM w sklepach z grami, w szkołach, na konwentach i innych imprezach – także masowych;
– organizacja turniejów;
– pisanie artykułów o OiM i ich publikacja w internecie.

11. Podczas akceptacji planu aktywności Weteran zostanie poinformowany o spodziewanym wynagrodzeniu, jakiego może się spodziewać za ich przeprowadzenie.

12. Wynagrodzenie stanowią Dukaty Wargamera, które mogą być wymieniane przez Weterana na produkty z Katalogu Dukatów a także na dowolne produkty z linii „Ogniem i Mieczem” (w drugim przypadku Dukat to odpowiednik 5 złotych).

13. Za organizację turnieju Weteran jest wynagradzany standardowo wg obowiązującego Katalogu Dukatów.

14. Po zakończeniu turnieju bądź pokazu Weteran powinien przesłać na ww. maila raport składający się z relacji wzmiankowanej w Oficjalnym Regulaminie Turniejowym OiM bądź kilkuzdaniowy opis pokazu demo (gdzie się odbył, ile czasu trwał itp.) z dołączonym zdjęciem /zdjęciami. Obowiązkiem Weterana jest również publikacja relacji na oficjalnym forum gry. Raport i relacja są podstawą do nagrodzenia Weterana za organizację aktywności – głównym czynnikiem jest liczba Dukatów zaproponowana podczas akceptacji planu aktywności, która może być zmodyfikowana w zależności od osiągniętego efektu oraz sporządzonego raportu. Firma zastrzega sobie prawo do publikacji raportów na stronie internetowej oraz profilu facebookowym gry.

15. W przypadku braku aktywności i kontaktu ze strony Weterana dłuższego niż 60 dni, jego uprawnienia wygasają automatycznie.

16. Weteran może również zostać pozbawiony uprawnień w przypadku działań, które firma uzna za szkodliwe dla własnego wizerunku bądź godzące w swoje interesy.

17. Program wchodzi w życie 4 stycznia 2016 roku.